Kategorie

Szybki kontakt

email: firaj@op.pl


tel.kom. 880 252 588
w godz. 9.00 – 18.00

Regulamin

Sklep internetowy FIRAJ działający pod adresem firanyfiraj.pl prowadzony jest przez firmę Jadwiga Prokop z siedzibą w Kluczborku przy ul. Jagiellońskiej 28/6, NIP 751-103-66-98, REGON 367394724.

 

1.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po dokonaniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. 
Istnieje możliwość uszycia firany na dowolny wymiar podany przez klienta po wcześniejszym ustaleniu szczegółów i kosztu zamówienia.

4. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

5. 
Na wpłatę za zakupiony towar czekamy maksymalnie 5 dni.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi od  3 – 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. W przypadku większej ilości zamówień czas realizacji może być wydłużony do 14 dni o czym Kupujący jest niezwłocznie informowany.

7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidziany czas dostawy –  dwa dni robocze.

8. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji oraz przewidziany czas dostawy.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być realizowane częściowo czy w całości anulowane.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

11. 
Tolerancja uszytych firan, paneli lub zasłon wynosi +/- 3 cm.

12. Wszelkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nim zmian.

13. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:


- przelewem bankowym: na konto sklepu

14. Z zamówionym towarem wiążą się następujące koszty:

 10 zł – paczka pocztowa priorytetowa
-  18 zł - kurier

15. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM umowy. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz.271 z późniejszymi zmianami).

16. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim  i w języku polskim.

17. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

18. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym firanyfiraj.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.


Odstąpienie od umowy

19. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie firanyfiraj.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.  Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym dowodem sprzedaży.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Reklamacje

20. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Firaj Jolanta Prokop, ul. Jagiellońska 28/6, 46-203 Kluczbork. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe    (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.


Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną podane sądowi właściwemu  ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Sprzedawca oraz Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.